Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2020 m. rugsėjo mėn. Nustatytas mėnesinis darbo užmokestis (bruto, EUR ) 2020 m. I ketvirtis Nustatytas mėnesinis darbo užmokestis (bruto, EUR ) 2020 m. II ketvirtis Nustatytas mėnesinis darbo užmokestis (bruto, EUR ) 2020 m. III ketvirtis  
Pedagoginiai etatai        
1 Direktorius 1 * * *
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * * *
3 Auklėtojas 4,91 1972,24 1972,24 6647,97
4 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,63 915,63 915,63 2374,86
5 Auklėtojas specialiojoje grupėje 6,38 1434,78 1434,78 9127,82
6 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas specialiojoje grupėje 4,42 1251,43 1251,43 6258,06
7 Meninio ugdymo pedagogas 1 * * *
8 Logopedas 5,5 3275,00 3275,00 6149,00
9 Specialusis pedagogas 2,27 1548,00 1548,00 2533,68
10 Psichologas 1 * * *
11 Judesio korekcijos pedagogas 1 * * *
Nepedagoginiai etatai        
12 Vyr. buhalteris 1 * * *
13 Buhalteris- apskaitininkas 0,4 * * *
14 Ūkvedys 0,75 * * *
15 Vaikų  mitybos ir higienos organizatorius 1 * * *
16 Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas 1 * * *
17 Sekretorius 1 * * *
18 Auklėtojo padėjėjas 5 3586,88 3586,88 3586,88
19 Auklėtojo padėjėjas 4 2845,92 2845,92 2851,20
20 PU mokytojo padėjėjas 2,99 1418,56 1418,56 2131,25
21 Sandėlininkas 0,5 * * *
22 Virėjas 2 1436,16 1436,16 1436,16
23 Santechnikas 0,25 * * *
24 Elektrikas 0,25 * * *
25 Pagalbinis darbininkas virtuvėje 1 * * *
26 Tarnybinių patalpų valytojas 1 * * *
27 Remonto darbininkas 0,75 * * *
28 Kiemsargis 1 * * *

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo“. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Šrifto padydinimas
Kontrastas