Vaiko gerovės komisija

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje Koordinavimo sritys
1. I. N. Logopedė Komisijos pirmininkė Vadovavimas komisijos darbui, atstovavimas ir bendradarbiavimas su PPT.
2. G. A.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotoja Krizių valdymas, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.
3. J. D. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė Socialinis ir emocinis ugdymas, prevencijos ir intervencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas.
4. M. T. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė Rekomendacijų teikimas  dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių mokyklos pedagogams.
5. D. J. Specialioji pedagogė Narė Įtraukusis ugdymas, pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas ir vertybių puoselėjimas.

 

 Vaiko gerovės komisijos sekretorė – mokytoja ir pagalbos mokiniui specialistė Jurgita Daraškevičienė

Šrifto padydinimas
Kontrastas