Vaiko gerovės komisija

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje Koordinavimo sritys
1. Irena Navickaitė Logopedė Komisijos pirmininkė Vadovavimas komisijos darbui, atstovavimas ir bendradarbiavimas su PPT.
2. Gražina Atraškevičiūtė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotoja Įtraukusis ugdymas,  bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.
3. Jurgita Daraškevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė Socialinis ir emocinis ugdymas, prevencijos ir intervencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas.
4. Diana Kudžmienė Psichologė Narė Krizių valdymas, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimas.
5. Miglė Tatarinovičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė Rekomendacijų teikimas  dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių Mokyklos pedagogams.
6. Dovilė Jutelienė Specialioji pedagogė Narė Pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimas ir vertybių puoselėjimas.

 Vaiko gerovės komisijos sekretorė – mokytoja ir pagalbos mokiniui specialistė, Jurgita Daraškevičienė

Šrifto padydinimas
Kontrastas