Ugdymo programos

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal atnaujintą lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo  programą, „Kartu su pasaka…“ parengtą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ir kitais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais.

Įgyvendinama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa, patvirtinta LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją  programą, patvirtintą LR ŠMSM ministro 2022-08-24 įsakymu Nr. V-1269

Įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“:  bendrojo ugdymo „Boružiukų“ ir „Nykštukų“ grupėse. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi pagal individualius planus ir pritaikytas programas, vadovaujantis PPT rekomendacijomis.

Šrifto padydinimas
Kontrastas