Ugdymo programos

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal atnaujintą lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo ,,Kartu su pasaka…“  programą, parengtą vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015), ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ir kitais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais..

Įgyvendinama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa, patvirtint LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją  programą patvirtintą LR ŠMM ministro 2022-08-24 įsakymu Nr. V-1269

Įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“:  specialioje priešmokyklinėje ,,Skruzdėliukų“   grupėje ir bendrojo ugdymo ,,Nykštukų“ grupėje. Programos   tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinys vaikai, vadovaujantis PPT rekomendacijomis, ugdomi pagal individualius planus ir pritaikytas programas.

Šrifto padydinimas
Kontrastas