Ugdymo programos

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal atnaujintą lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo ,,Kartu su pasaka…“  programą, parengtą vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015), ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ir kitais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais..

Įgyvendinama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa, patvirtint LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas  pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinant optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojamas Vilijos Vyšniauskienės ir Jolantos Skridulienės priemonių komplektas ,,Opa –pa“.

Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama  sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941,,Dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“;

 

Dviejose priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, vadovaujantis PPT rekomendacijomis, ugdomi pagal pritaikytas programas.

Šrifto padydinimas
Kontrastas