Mokestis už darželį

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IU IR PU PROGRAMAS IŠLAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IU IR PU PROGRAMAS IŠLAIKYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

 

2022-04-23 suvestinė redakcija

 

Maitinimo ir mokesčio už įstaigos reikmes kainos lopšelyje-darželyje „Pasaka“

 

Grupės pavadinimas

Pusry-čių mokes-tis,

Eur

Pietų mokes-tis,

Eur

Vaka-rienės mokes-tis,

Eur

Nakti-piečių*

mokes-tis,

Eur

2 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

3 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

4 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

1–3 metų vaikams**, 24 val., 24 val. grupė, spec. grupė 0,68 1,47 0,68 0,63 2,15 2,83 3,46
4–7 metų vaikams**, 24 val. grupė, 24 val. spec. grupė 0,77 1,68 0,77 0,65 2,45 3,22 3,87

 

Suvestinių redakcijų sąrašas

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.

Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla. Mokesčio nemoka vaiko tėvai (globėjai) vasaros metu, jeigu vaikas nelanko įstaigos visą vasaros einamąjį mėnesį ir jo laikotarpiui nėra pasirašyta ugdymo sutartis.

Mokesčio, nustatyto Panevėžio lopšelio-darželio ,,Pasaka“ reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas

VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO TVARKOS APRAŠAS

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-09-01

[/cws-widget][/col][/cws-row][/cws-widget][/col][/cws-row] [/cws-widget][/col][/cws-row]
Šrifto padydinimas
Kontrastas