Priėmimas į darbą

Reikalingas psichologas

Panevėžio  lopšelis-darželis ,,Pasaka“ skelbia konkursą psichologo pareigoms. 

 Darbo krūvis – 0,60 etato (21,36 val. per sav.). Darbo sutartis neterminuota.

Pareigybės lygis – A1.

Darbo pradžia – 2021 m. lapkričio 3 d.

 Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,43–8,62 (priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos).

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai psichologui:

  1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (psichologo asistentui – ne žemesnis nei psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
  2. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams;
  3. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio  bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  4. gebėti bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinių problemas;
  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

  Dokumentų priėmimas vyksta iki 2021 m. spalio 18 d. siunčiant el. paštu ld@pasaka.panevezys.lm.lt.

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Jis su pakviestais pretendentais planuojamas spalio 25  d.

Telefonas pasiteirauti (8 45) 437 579. 

 

 

Šrifto padydinimas
Kontrastas